ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY zatrudni pracownika na stanowisko pracownik gospodarczy.

Praca możliwa od zaraz po zakończeniu procesu rekrutacji w wymiarze pełny etat. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny 3 m-cy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 1. Wymagania formalne
  Wykształcenie minimum podstawowe, prawo jazdy kat. B, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pracownik gospodarczy.
 2. Wymagania dodatkowe
  Dyspozycyjność, samodzielność organizacji czasu pracy, sumienność i punktualność, odpowiedzialność, dokładność, sprawność fizyczna.
 3. Zakres obowiązków
  Utrzymywanie czystości, porządku terenów zieleni, oczyszczanie poboczy dróg gminnych w tym koszenie, wykaszanie i odtwarzanie rowów, wycinka drzew i krzewów w pasach drogowych, odśnieżanie chodników i placów,  wykonywanie prac porządkowych i drobnych prac remontowych w gminnych budynkach użyteczności publicznej, odpowiedzialność za powierzony sprzęt do prac ogrodniczych i jego systematyczna konserwacja, przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonywanie innych lub dodatkowych prac zleconych przez dyrektora ZGK.
 4. Wymagane dokumenty
  CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o następującej treści "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z RODO"
  Wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 5. Termin i miejsce składania dokumentów
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy, 32-010 Rawałowice 144,
  poniedziałek: 9-18, wtorek – czwartek: 7 -15, piątek: 7-14 w terminie do 16-06-2023 roku.

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Kocmyrzowie – Luborzycy

Oświadczenie dla kandydata

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy

Informacja RODO